Wyciąg z Regulaminu Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk:

§ 1


1. Do zakresu działania Komitetu Górnictwa Polskiej Akademii Nauk, zwanego dalej „Komitetem”, należą sprawy wymienione w art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96 poz. 619 z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki dyscyplin naukowych Komitetu.

2. Komitet w szczególności może:

 • prowadzić wydawnictwo - Archives of Mining Sciences,
 • organizować i współorganizować konferencje naukowe,
 • upowszechniać wyniki: debat, dyskusji i konferencji naukowych,
 • pełnić funkcję komitetu narodowego ds. współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami międzynarodowymi,
 • podejmować wszelkie działania służące rozwojowi nauk górniczych oraz wykorzystaniu ich osiągnięć dla dobra kraju,
 • analizować i oceniać stan nauk górniczych i pokrewnych dyscyplin naukowych oraz instytucji naukowych (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii),
 • przygotowywać opinie, oceny, ekspertyzy i prognozy naukowe dotyczące nauk górniczych i pokrewnych dyscyplin naukowych,
 • przygotowywać wspólnie z innymi komitetami naukowymi multidyscyplinarne opracowania naukowe (z ich własnej inicjatywy lub na wniosek jednego z organów Akademii),
 • opiniować kandydatów na członków korespondencyjnych Polskiej Akademii Nauk z zakresu nauk górniczych i pokrewnych,
 • zgłaszać i opiniować wnioski o przyznanie nagród wydziałowych,
 • wypowiadać się w sprawach polityki gospodarczej państwa, w szczególności w zakresie górnictwa i energetyki oraz nauk górniczych i pokrewnych,
 • zajmować się zagadnieniami zleconymi przez władze Akademii dotyczącymi szeroko rozumianego górnictwa,
 • integrować środowisko naukowe i gospodarcze dla potrzeb generowania innowacji w górnictwie.